วิธีการกำหนดวันและเวลาของ Session

หลังจากสร้าง Learning unit เรียบร้อยแล้ว Session แรกจะถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติและไม่สามารถลบออกไปได้ โดยผู้สอนสามารถสร้าง Session เพิ่มได้มากที่สุดถึง 4 Sessions ต่อ 1 Learning Unit ซึ่งจะสามารถสร้างเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อ Learning unit ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากทีม Admin แล้วเท่านั้น

Sessions ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

 • Session ID จะถูกกำหนดขึ้นมาอัตโนมัติ
 • Session Time ผู้สอนจะต้องกำหนดวันและเวลาของ Session ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการกำหนดวันและเวลาของ Session

 1. ไปที่แถบ Design and planning

  design_new_cropped.png
 2. เลือก Learning Unit ที่ต้องการ
 3. ไปที่แถบ Sessions
 4. เลือก Session และคลิก Set Session times หรือคลิกที่จุด 3 จุด แล้วเลือก Edit ก็ได้เช่นกัน

  set_session_times.png
 5. กำหนดวันที่และเวลาสำหรับวันเริ่มลงทะเบียน (Start enrollment)
 6. กำหนดวันที่และเวลาสำหรับวันปิดรับการลงทะเบียน (Last enrollment)
 7. กำหนดวันที่และเวลาเริ่มต้นการเรียนใน Session นี้ (Start session) 
 8. กำหนดวันที่และเวลาสิ้นสุดการเรียนใน Session นี้ (End session)

  schedule_sessions.png
 9. ใส่จำนวนผู้เรียนที่รองรับ (Available spots) ต่อ Session

  spot.png
 10. Online meetings จะใช้ ZOOM สำหรับการจัด Online meetings โดยสามารถ meeting ได้ครั้งละ 45 นาที และหากเลือกจำนวน Meeting ในหน้า Create Learning Unit ไว้เป็น 0 จะปรากฏข้อความบนแถบ Online Meeting ในหน้า Section นี้ว่า "This learning unit has no online meeting" รวมถึงจะไม่สามารถกรอกตัวเลขใดๆ ได้ หากต้องการแก้ไข ให้ไปแก้ไขที่ Basic Info
 11. เลือกเวลาเริ่มต้น Meeting
 12. เลือกวันที่ต้องการ Meeting

  oneline_meeting.png
 13. เลือกความถี่ (Repeat) ในการ meeting
  • เลือก Does not repeat หากไม่ต้องการให้มีการ Meeting ซ้ำ
  • เลือก Weekly หากต้องการให้มีการ Meeting ทุกสัปดาห์
  • เลือก Biweekly ต้องการให้จัด Online Meeting ซ้ำในวัน (Day) ที่กำหนดไว้ทุก 2 สัปดาห์
  repeat.png
 14. สถานะ (Status) ของ Session โดยระบบจะตั้งค่าไว้เป็น Draft ก่อนเสมอ และจะยังไม่สามารถเลือก Publish ได้ 
 15. คลิก Save

ข้อควรทราบ

  การ Publish Session จะทำได้ก็ต่อเมื่อ Learning unit ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้ Publish ได้เท่านั้น

  การกำหนด Start enrollment date จะต้องกำหนดหลังจากวันที่ส่ง Learning unit เพื่อรับการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว 10 วัน

  ผู้สอน (Instructor) ต้องกำหนดระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดการเรียน ให้ครอบคลุมกับระยะเวลา Online Meeting ที่กำหนดไว้

  ผู้สอน (Instructor) จะสามารถเข้าไปดูลิงก์ Online Meeting เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ โดยคลิกปุ่ม View/Manage ใน Session นั้นๆ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น