วิธีการดูตาราง Online Meeting

เมื่อผู้สอนทำการสร้างรอบการสอน (Sessions) บน Learning unit และทำการเผยแพร่ (Published) เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบตารางวันและเวลา Online Meeting ของแต่ละรอบการสอนที่เปิดสอนอยู่ ณ ปัจจุบันทั้งหมดได้ผ่านแถบ Teaching

ขั้นตอน

  1. คลิกเมนู Teaching
  2. คลิก Show details เพื่อดูวันเวลาสำหรับ Online Meeting ทั้งหมด
  3. ระบบแสดงข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียน (Enrolled) ที่ลงทะเบียนเรียนแล้วต่อจำนวนผู้เรียนที่รับทั้งหมด
  4. คลิกปุ่ม Teaching Feed เพื่อดูรายละเอียดของรอบการสอน (Sessions) ทั้งหมด รวมถึงการตรวจประเมินผลงานและให้ Feedback กับผู้เรียน

teaching_menu_new.png

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น