เงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนเงิน

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการคืนเงิน

 • เพื่อได้รับการคืนเงิน จะต้องมีการปฏิบัติตามทุกเงื่อนไขที่กำหนด ไม่ใช่เพียงข้อใดข้อหนึ่ง
 • ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินทุกครั้งและหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้ใช้ยื่นเรื่องมา โดยมีหลักฐานและแนวทางปฏิบัติดังนี้
  1. หลักฐานการจ่ายเงิน โดยจะใช้ชื่อเจ้าของบัญชี 4LifelongLearning หรือผู้ทำการชำระเงินก็ได้
  2. สำเนาเอกสารระบุตัวตน โดยเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ชำระเงิน และ
  3. สำเนาบัญชีธนาคารจะต้องมีชื่อถูกต้องตรงกัน

หมายเหตุ รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ และวันที่กำกับ พร้อมทั้งระบุในสำเนาเอกสารทุกฉบับว่า "เพื่อให้แพลตฟอร์ม 4LifelongLearning ใช้สำหรับดำเนินการคืนเงิน"

 • ในกรณีที่ต้องการขอคืนเงินสำหรับคอร์สเรียน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดและขึ้นอยู่กับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากระบบของแพลตฟอร์ม หลังจากที่ผู้ใช้ยื่นคำร้องขอคืนเงินแล้ว แพลตฟอร์มจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในระบบ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ผู้ใช้ได้ยื่นเรื่องมาหรือไม่และความคืบหน้าในกระบวนการนี้จะถูกแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล
 • การขอคืนเงินสามารถทำได้ในกรณีที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้เรียน หรือเงื่อนไขการขอคืนเงินใด ๆ ที่ทางแพลตฟอร์มกำหนด
 • หากคุณมีสิทธิ์ในการขอคืนเงิน เราจะทำการคืนเงินให้คุณผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณใช้ในการชำระเงินสำหรับสินค้าและบริการ (*ยกเว้นค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียบการโอน หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น)

การคืนเงินสามารถดำเนินการได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้

สำหรับกรณีการขอคืนเงินทั้งหมด หรือกรณีประสงค์แลกเปลี่ยนคอร์ส จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

กรณีคำขอสำหรับ MC โหมด Verify

 • ดำเนินการส่งคำร้องขอคืนเงินภายในระยะเวลา 1-2 วันหลังจากการใช้สิทธิ์เข้าใช้งานคอร์ส MC
 • ไม่ปรากฏการร่างข้อความใด ๆ ลงในฉบับร่างของการส่งชิ้นงานเพื่อขอรับการรับรอง
 • กรณีที่คอร์ส MC หมดอายุ หรือถูกระงับ (เมื่อมีการนำ MC ออกจากแพลตฟอร์ม)
 • คำขอการคืนเงินจะไม่ได้รับการอนุมัติกรณีที่มีการดาวน์โหลดเอกสาร MC ฉบับแปล และมีระยะเวลาการใช้งานสะสมบนหน้าเว็บเพจ โดยทั้งสองกรณีนี้จะต้องมีระยะเวลาการใช้งานรวม ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

กรณีเพิ่มเติมสำหรับ MC โหมด LEARN+VERIFY

 • ไม่ปรากฏความคืบหน้าของการเรียนรู้บนระบบตามเงื่อนไขที่ 4LifelongLearning กำหนดไว้

หมายเหตุ สามารถดำเนินการเปลี่ยน MC ได้ในราคาเดียวกันหรือต่ำกว่าเท่านั้น โดยไม่รวมถึงกรณีของ MC ที่เข้าร่วมรหัสโปรโมชันภายใต้เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน MC นี้ ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้นสำหรับแต่ละการแลกเปลี่ยนคอร์ส

 

สำหรับกรณีการขอคืนเงินบางส่วน จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

กรณีคำขอสำหรับ MC โหมด Verify

 • ดำเนินการส่งคำร้องขอคืนเงินภายในระยะเวลา 3-5 วันหลังจากการใช้สิทธิ์เข้าใช้งานคอร์ส MC
 • ไม่ปรากฏการร่างข้อความใด ๆ ลงในฉบับร่างของการส่งชิ้นงานเพื่อขอรับการรับรอง
 • กรณีที่คอร์ส MC หมดอายุ หรือถูกระงับ (เมื่อมีการนำ MC ออกจากแพลตฟอร์ม)
 • คำขอการคืนเงินจะไม่ได้รับการอนุมัติกรณีที่มีการดาวน์โหลดเอกสาร MC ฉบับแปล และมีระยะเวลาการใช้งานสะสมบนหน้าเว็บเพจ โดยทั้งสองกรณีนี้จะต้องมีระยะเวลาการใช้งานรวม ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 • ขอแจ้งให้ทราบว่า คำขอคืนเงินสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรกมีผลใช้สำหรับการคืนเงินเป็นจำนวน 50% ของ MC ที่ได้รับการเข้าถึงและมีการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น โดยเฉพาะคอร์ส MC แรกที่ได้มีการเข้าถึง (เช่น การเปิดอ่าน MC) ซึ่งการขอคืนเงินกรณีอื่นใดจะไม่สามารถยื่นคำขอได้

กรณีเพิ่มเติมสำหรับ MC โหมด LEARN+VERIFY

 • มีความคืบหน้าบางส่วนของการเรียนรู้บนระบบตามเงื่อนไขที่ 4LifelongLearning โดยรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่านโพสต์ การดูหน่วยการเรียนรู้ และการเข้าร่วมหน้าชุมชน

กรณีที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

กรณีคำขอสำหรับ MC โหมด Verify

 • ไม่สามารถขอคืนเงินกรณีที่มีการซื้อตามโปรโมชันส่งเสริมการขายใด ๆ ได้
 • เมื่อปรากฏว่ามีการร่างชิ้นงานสำหรับส่ง (Submission) ใด ๆ บนระบบจะไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน
 • ไม่สามารถทำการคืนเงินได้กรณีได้หากมีระยะเวลาการใช้งานสะสมบนหน้าสำหรับการประเมินชิ้นงานรวมกัน เกิน 2 ชั่วโมง
 • ไม่มีการคืนเงินสำหรับการส่งชิ้นงานของ Micro-credential ที่ได้รับผลไม่ผ่าน (Denied)
 • หากมีการยื่นคำขอคืนเงินหลายครั้งสำหรับคอร์สเดียวกันจากผู้ใช้งาน โดยไม่ได้มีการชี้แจงล่วงหน้าจะไม่มีสิทธิ์ขอรับการคืนเงิน
 • หากผู้ใช้งานยื่นคำขอคืนเงินบ่อยเกินไปโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จะไม่มีสิทธิ์ขอรับการคืนเงิน

กรณีเพิ่มเติมสำหรับ MC โหมด LEARN+VERIFY

 • ปรากฏว่ามีความคืบหน้าบางส่วนของการเรียนรู้บนระบบตามเงื่อนไขที่ 4LifelongLearning โดยรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่านโพสต์ การดูหน่วยการเรียนรู้ และการเข้าร่วมหน้าชุมชน
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์