ฉันจะขอเงินคืนได้อย่างไร

1. ตรวจสอบเงื่อนไขการคืนเงินบนแพลตฟอร์ม 4LifelongLearning

2. รวบรวมหลักฐานประกอบการยืนยันขอคืนเงิน ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้

  • หลักฐานการจ่ายเงิน โดยจะใช้ชื่อเจ้าของบัญชี 4LifelongLearning หรือผู้ทำการชำระเงินก็ได้
  • สำเนาเอกสารระบุตัวตน โดยเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ชำระเงิน และ
  • สำเนาบัญชีธนาคารจะต้องมีชื่อถูกต้องตรงกัน

หมายเหตุ รับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ และวันที่กำกับ พร้อมทั้งระบุในสำเนาเอกสารทุกฉบับว่า "เพื่อให้แพลตฟอร์ม 4LifelongLearning ใช้สำหรับดำเนินการคืนเงิน"

3. ส่งอีเมลคำร้องขอคืนเงินมายัง 4life@mail.kmutt.ac.th พร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • อีเมลที่ใช้สมัครในระบบ 4LifelongLearning
  • ชื่อและโหมดของ Micro-Credential ที่ต้องการขอคืนเงิน
  • แนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบตามข้อ 2

4. รอการติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการพิจารณาคืนเงินจาก 4LifelongLearning ทางอีเมล

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์