ประเภทของ Micro-Credential

4LifeLongLearning แบ่ง Micro-credential ออกเป็น 2 ประเภทคือ

  1. Career-Specific Micro-credential: การพัฒนาและรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงในงาน ผู้เรียนส่งหลักฐานชิ้นงานที่ได้จากประสบการณ์การทำงานจริงหรือหลักฐานที่ได้จากการแสดงความสามารถตามสถานการณ์ที่กำหนด เพื่อการันตีความสามารถของผู้เรียน สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังผ่านการประเมินคือ Competency Badge

  2. Academic Focused Micro-credential: การพัฒนาและรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงในการเรียนรู้ ผู้เรียนส่งงานหรือหลักฐานที่ได้จากการประเมินความเข้าใจ การลองทำและฝึกทำเพื่อการันตีความสามารถของการใช้ Knowledge Applications สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังผ่านการประเมินคือ LO Certificate
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์