Micro-Credential คืออะไร?

Micro-Credentials คือ ระบบรับรองและพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจง สิ่งที่จะได้รับจากระบบนี้ คือ Digital Badge หรือ Digital Certificate ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ เมื่อแสดงให้เห็น (demontrates) ถึงความสามารถที่เฉพาะเจาะจง ว่าทำเป็นอย่างชำนาญ ผ่านหลักฐานจากการทำงานจริง

  Demonstrates

ทุกคนสามารถนำสิ่งที่ตนเองทำอยู่แล้ว เป็นงานในหน้าที่ที่ทำเป็นประจำ มาเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ว่ามีความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

Odelia Younge - Director Micro-Credentials from Digital Promise

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือ KMUTT ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง Micro-Credentials จาก Digital Promiseประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีคุณ Odelia Younge - Director Micro-Credentials เข้ามาช่วยในการออกแบบแนะนำ framework และ ได้ให้นิยามของ Micro-Credentials ไว้ดังนี้

"Micro-Credentials are digital certifications that verify an individual's competence in a specific skill or set of skills."

  Specific

ในที่นี้... ไม่ได้แปลว่า เล็ก  แต่แปลว่า แคบ  ใช้สื่อความหมายว่า เฉพาะเจาะจง

กลุ่มคนที่จะมาเป็น Learner หรือ Earner ของระบบ ได้แก่

  • กลุ่มลูกค้าภายใน คือ นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ รวมถึงเด็กมัธยมที่กำลังจะเข้ามาในระดับอุดมศึกษา
  • กลุ่มลูกค้าภายนอก หรือ กลุ่มคนวัยทำงาน 

สามารถฟังเนื้อหาทั้งหมดนี้ได้ใน podcast โดย ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พูดไว้ใน EP.1: What is a Micro-Credential? และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รวบรวมไว้ใน MC Starter Pack

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์