การรายงานและแจ้งปัญหาการถูกละเมิดลิขสิทธิ์

copyright-LU-1.jpg

หากผู้สร้างสรรค์เชื่อว่างานของผู้สร้างสรรค์โดนละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์สามารถร้องเรียนโดยส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ report@KMUTT4life.com โดยระบุว่าผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ออกแบบบนแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยที่โดนละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลหรือองค์กรภายนอก หรือเป็นบุคคลภายนอกที่โดนละเมิดลิขสิทธิ์บนแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการช่วยเหลือผู้สร้างสรรค์ต่อได้

* โปรดทราบ หากผู้สร้างสรรค์จงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผู้สร้างสรรค์อาจจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์