ตรวจสอบสถานะ Micro-Credentials

เข้าไปที่เว็บไซต์ app.4lifelonglearning.org จากนั้นเลือกเมนู Dashboard จะปรากฏสถานะข้อมูล Micro-Credential ทั้งหมดที่ Earner เป็นผู้เลือกไว้

_____.png

        All
คือ สถานะของm6d Micro-Credential ที่ผู้เรียนสมัครไว้
        Not submitted
คือ สถานะของ Micro-Credential ที่ผู้เรียนเลือกไว้ และรอการส่ง
        Reviewing
คือ สถานะ Micro-Credential ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐาน (Review) จากผู้เชี่ยวชาญ (Assessor)
        Achieved
คือ Micro-Credential นั้นได้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและได้รับการรับรองความสามารถ
        Denied
คือ Micro-Credential นั้นยังไม่ผ่านการรับรอง แต่ผู้เรียนสามารถส่งหลักฐานใหม่ (หลังผลการประเมินยังไม่ผ่าน)

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์